• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/09 ساعت 15:45

    معاون بانک مرکزی: #رایگان کردن #تراکنش‌ها اشتباه بود

    معاون فناوری‌های نوین #بانک_مرکزی: از بین بردن نظام کارمزدها و رایگان کردن تراکنش‌ها برای مصرف کننده نهایی کار اشتباهی بود که اکنون بازگشت به اخذ کارمزدها را بسیار سخت کرده است.

    /ایرنا