• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/09 ساعت 22:30

    وزیر نفت ایران، ژنرال بیژن زنگنه، خسته‌اس و این خستگی‌ش داره کشور رو می‌بره به پرت‌گاه. نفت رگ حیاتی ماست و بالاسرش مدیریتی که نه به دورزدن تحریم اعتقاد داره و نه به کارکردن با شرکای غیرغربی. خدایا سایه غرب‌زدگان رو از سر این ملت، کم کن.