• محمد حسين كريمی پور   M_H_Karimipour@

    1397/11/08 ساعت 21:00

    یک وقت میرزا آفا خان نوشته بود: « یأس کارهای بزرگ می‌کند! » ناامیدی ناشی از #گل مفت اول، کمر تیم خوب ایران را شکست! نکند یأس از اصلاح حکمرانی، با ملت همین بکند! خدا ایران را حفظ کند.