• نه،این حق ما نبود. برای تیمی که به آن امید داشتیم و برایش رویا بافته بودیم. در این ناکامی بزرگ اما سایه جنگ‌های دیروز هویدا بود. روزهایی که کی‌روش باد کاشت تا امروز توفان درو کند. توفانی که آرزوهای ما و سرنوشت او را با خود برد. یک پایان سیاه، یک خداحافظی زهرماری #ایران_ژاپن