• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/11/08 ساعت 11:01

    به یاد مشارکت شاپور بختیار و مسعود رجوی با صدام در کشتار جوانان مدافع وطن بیافتید. پیش کش کردن وطن به بیگانه توسط مدعیان وطن دوستی