• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/11/07 ساعت 12:19

    سلام به همه برادران عزیز #کولبر م در #کردستان میدانم سختیهای روزگار قلبهایتان را هم مانند دستهایتان زخمی کرده می دانم هر روز بارها و بارها مقابل اهل و عیال و کودکانتان ازخجالت #شهید می‌شوید و جان می‌دهید و برای فرار از این عرق شرم به کوهها پناه می‌برید و بار گران بر دوش می‌گیرید