• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/11/06 ساعت 22:58

    #نصرالله: از کشور خود دفاع می‌کنیم. بخشی از طرح ما ورود به الجلیل است و قادر به این کار هستیم و براساس تحولات جنگ تصمیم گیری می‌کنیم. ما از سالها پیش توان اجرای این عملیات را داشته گ‌ایم و امروز بعد از تجربه ما در سوریه این امر ساده‌تر شده است.