• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/06 ساعت 09:10

    اگر امروز مجمع به پالرمو، زیر فشار شدید دولت، رأی مثبت بدهد، دولت موظف به تأمین منافع ایران است و در برابر هر پیشامدی باید پاسخگو باشد. و اگر مجمع رأی مثبت ندهد، از آنجا که دولت نتوانسته، افکار نخبگان مصلح را با خود همراه کند، پس از کفایت لازم برای ایجاد وحدت برخوردار نیست.