• آیت الله صدیقی   sadighi_ir@

    1397/11/06 ساعت 14:43

    عاقل سرّ خود را در اختیار دشمن قرار نمیدهد، میخواهند ما را خلع سلاح کنند و از روی #قانونی که خودمان امضاء می‌کنیم، ما را متهم کنند. امروز آلمان سؤالاتی را مطرح کرده است که اگر ما به #FATF ملحق شویم باید به آن پاسخ دهیم و قانوناً ملزم می‌شویم واگر رعایت نکردیم چوبش را میخوریم.