• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/11/05 ساعت 22:45

    برهمن گفت: خردمند به سخن دشمن التفات نکند وهرچند از دشمن دانا و مخالف داهی تلطّف و تودّد بیش بیند در بدگمانی و خویشتن نگاه داشتن، احتیاط زیادت کند و دامن از او بهتر در چیند؛ چه اگر غفلتی ورزد و زخم گاهی خالی گذارد هرآینه کمین دشمن گشاده گردد. #FATF #برجام #متون_کهن کلیله و دمنه