• فارغ از این که طنز شیرینی است یا امر واقع طنازانه است، این موضوع برای زنان جدی‌ترین موضوع است