• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/03 ساعت 10:31

    #دریافتی #مدیران باید روی #سایت قرار گیرد

    رییس #مجلس شورای اسلامی از کمیسیون تلفیق خواست تا برای اعلام دریافتی مدیران روی سایت در سال آینده تمهیدی بیندیشند چون به گفته وی این موضوع هم جلوی سوء‌استفاده را می‌گیرد و هم آرامش ایجاد می‌کند.