• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1397/11/03 ساعت 20:15

    بندهفتم:#خودکفایی آبی، غذایی و #انرژی در یک‌دهم خانه‌های شهروندان باهمکاری شهروندان باانگیزه به دنبال توسعه برنامه فراگیر ایجاد سیستمهای جامع برای تحقق خودکفایی آبی،انرژی و #موادغذایی درحداقل یک‌دهم خانه‌های شهروندان هستیم تاشرایطی فراهم گردد تانوع زندگی آنها #تغییر یابد. ۱۴/۲۲