• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/11/03 ساعت 22:21

    دو روز بعد از اینکه آلمان با ادعاهای واهی پروازهای ماهان به این کشور را بست، سفیر سابق و بازنشسته ما در برلین، آتش تهیه مناسب برای تایید ادعاهای وزارت خارجه آلمان را فراهم آورد؛ آن‌هم در مصاحبه با یک خبرگزاری دولتی در ایران. این‌موارد ظاهرا غیرهماهنگ را نمی‌شود عادی تصور کرد.