• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/11/02 ساعت 20:54

    آسمان #ایران مسیر امن بسیاری از پروازهای #ناتو و البته آلمانی‌ها به #افغانستان است.هواپیمای #مرکل تاکنون بارهابرای سفربه افغانستان از آسمان ما مجوز پرواز داشته است. حالا که هواپیماهای #ماهان اجازه پرواز به آلمان راندارندچراهواپیماهای آنها اجازه استفاده از آسمان مارا داشته باشند؟