• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/11/02 ساعت 11:20

    دادستان تهران: در موضوع #لواسان، قانون در بحث #سگ می‌گوید اگر سگ حمله کند و صاحبش مراقبت نکرده باشد باید دیه پرداخت کند ولی بدانیم که مزاحمت و عدم مراقبت دو چیز متفاوت است در خصوص عدم مراقبت نتیجه‌اش پرداخت دیه است. /فارس