• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/11/01 ساعت 16:21

    تن مرده چون مرد بی‌دانش است که نادان به هرجای بی‌رامش است که دشمن که دانا بود به ز دوست که با دشمن و دوست دانش نکوست اول بهمن؛ روز حکیم ابوالقاسم #فردوسی ، گرامی‌باد.