• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/10/30 ساعت 05:07

    گفتم که شهر بیتُ المَقْدِس بر سر کوه است و زمین هموار نیست. اما مسجد را زمین هموار و مُستوى است و از بیرون مسجد به نسبت مواضع هر کجا نشیب است دیوار مسجد بلند‌تر است از آنکه پى بر زمین نشیب نهاده اند و هر کجا فراز است دیوار کوتاه‌تر است. #سفرنامه #ناصر_خسرو