• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/10/29 ساعت 09:23

    #حناچی هم در روز هوای پاک با موتور برقی به شهرداری رفت. ظاهرا به توصیه پزشک از انجام ورزش منع شده است.