• عباس کلاهدوز   KolahdoozAbbas@

    1397/10/29 ساعت 17:02

    تکمیلی: #اسماعیل_بخشی کارگر نبوده بلکه کارمندی بوده که به دلیل بی انضباطی بارها اخراج شده و با وساطت به سر کارش برگشته. او جزئی از پروژه نفوذ در جامعه کارگری بوده که اسنادش امشب منتشر میشود. ضمنا به دستور قاضی پرونده، اجازه پخش تصاویر وی و هم دستانش داده شده است.