• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/10/28 ساعت 16:22

    آیا نمی‌توانیم با توجه به جنایت رخداده در #لواسان گرداندن #سگ در اماکن عمومی را برابر با تعریف ماده ۲۹۰ ق.م.ا مصداق کار «نوعاً» جنایت‌آمیز قلمداد کنیم؟ در این صورت سوءنیت صاحب سگ مفروض دانسته شده و علاوه بر قصاص یا دیه می‌توان تا پنج سال حبس را مورد حکم قرارداد.