• مرتضی هاشمی   murtada_hm@

    1397/10/28 ساعت 04:31

    مقاله‌ام با عنوان «بدوی‌های دره‌ی سیلیکون: رهیافتی نوخلدونی در جامعه‌شناسی فناوری» در مجله‌ی «سوسیولوجیکال ریویو» چاپ شده است. در این مقال سعی کردم خوانشی جدید از ابن خلدون را برای توضیح ظهور و افول #استارتاپ‌‌ها پیشنهاد دهم.