• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/10/27 ساعت 00:15

    با توجه به روند بازى امروز،به بازیکنى نیاز بود که پرتابهاش تیزتر و بلندتر باشه.یکى مثل على علیزاده عزیز که پرتابهاى فوق العاده اى داشت. خوشبختانه در مسیر راحتتر تا رسیدن به نیمه نهایى قرار گرفتیم. اگر ژاپن بازى بعد رو نبره که همه چیز به نفع ما خواهد بود.