• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/10/27 ساعت 21:52

    وقتی مومنان مجاهد با فتوای سیدالفقهاء بخشی از سرزمین‌های اشغالی را پس گرفتند، روس‌ها به دربار فتحعلی پیغام مذاکره دادند. شاه برای حفظ تاج و تخت، اسب‌های تیزرو فرستاد و شاهزادگان را از جبهه‌ها عقب کشاند و جنگ مغلوبه و #ترکمانچاه امضا شد.