• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/10/27 ساعت 23:14

    یونس گفت: -شوک، شَک می‌سازد و شکیبایی می‌سوزد، پرسش می‌آفریند و عمق ریشه‌های اندیشه را معلوم می‌کند. بخشی از کتابی که هنوز منتشر نشده