• چند وقت پیش از گربه‌ای نوشتم که یک #سگ بدون قلاده پاش رو گاز گرفته بود و عفونت و زخم چیزی نمونده بود گربه را به کشتن بدهد. برخی فکر کردن جنگ سگ بهتره یا گربه است و پرت و پلا گفتند. سگ دوست داشتنی است مثل #گربه. اما باید با قلاده بگردانیدش تا اتفاقی نیفتند. بخصوص برای خودش.