• سینا رحیم پور   sinarahimpour@

    1397/10/26 ساعت 01:19

    دوست داشتم خواننده آهنگ «خالی» #ابی من بودم خالی از عاطفه و خشم خالی از خویشی و غربت گیج و مبهوت بین بودن و نبودن