• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/10/26 ساعت 01:05

    و بیت المقدس را بیمارستانى نیک است و وقف بسیار دارد و خلق بسیار را دارو و شربت دهند و طبیبان باشند که از وقف مرسوم ستانند. و آن بیمارستان و مسجد آدینه ….بر کنار وادى جهنّم است. #سفرنامه #ناصر_خسرو