• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/10/26 ساعت 22:31

    این یعنی بحران مشروعیت وجود واقعی ندارد و مردم مبانی و آرمان‌های انقلاب را پذیرفته و بر اساس آنها عملکرد نظام را می‌سنجند. مردم صاحبان اصلی انقلاب‌اند و بر اساس معیارهای خود انقلاب از آن در برابر نهادها و افراد فاسد مراقبت خواهند کرد.