• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/10/25 ساعت 23:58

    هروقت باموتور توی خیابانهای تهران میروم ودر دست اندازهای وحشتناک پایتخت میافتم،باخودمیگویم: ایکاش شهرداران تهران جداازجناح بندی سیاسی،فقط یکبارسواربرموتورسیکلت،خیابانهای تهران رازیرپامیگذاشتندتابفهمنددرشهرچه خبر است پس اینهمه بودجه صرف چی میشودکه میخواهیدتونلهایش راهم پولکی کنید؟