• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/10/25 ساعت 04:13

    …..چشمه آب از سنگ بیرون مى آید،آن را عَیْنُ سُلوان گویند. عمارات بسیار بر سر آن چشمه کرده اند و آب آن به دیهى مى رود و بستانها ساخته و گویند هر که بدان آب سر و تن بشوید رنجها و بیماریهاى مزمن از او زایل شود و بر آن چشمه وقف‌ها بسیار کرده اند. #سفرنامه #ناصر_خسرو