• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1397/10/25 ساعت 12:28

    آقای #حناچی شهردار! شما رو دقایقی دعوت می‌کنم که همراه با شهروندان در قطارهای #مترو حضور داشته باشید تا ببینیم آیا تحمل این همه مزاحمت که فروشندگان دوره‌گرد داخل ایستگاه‌ها و واگنها برای مسافران ایجاد می‌کنند رو دارید؟ دنبال معاش هستند؟ بحثی نیست. دستکم ساماندهی کنید لطفا