• خاطره‌ای گس. مثل طعم شور خون در دهان. تنفر در عین دوست داشتن. تیمی که جان کند و البته به قتل رسید. تیمی که ایستاد، سلاخی شد اما از پا نیفتاد و با سری بالا جام را ترک کرد. این استخوان را چهار سال تمام در گلو تحمل کرده‌ایم تا تسویه حساب کنیم
    http://www.iran-varzeshi.com/News/۹۲۷۳۵/٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶---٪D۸٪B۹٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۲-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲-٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪DA٪AF٪D۸٪B۱ …
    #AsianCup۲۰۱۹