• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1397/10/24 ساعت 15:38

    #کروبی و #میرحسین هفته‌ای یکبار اجازه دیدارخارج از #حصر دارند
    حسین کروبی:از۲ماه قبل اعلام شد هفته‌ای یک بار می‌توانندبه منزل دوست یا آشنایی که خودشان اعلام می‌کنند،بروند البته بایدمورد تایید مقامات امنیتی باشد
    کلید منزل در دست نیروهاست ودر را پشت سرخانوادهاقفل می‌کنند/امتداد