• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/10/24 ساعت 22:49

    آیامیتوان براساس تفکردینى نظامی دموکراتیک بنا نهاد؟ دراندیشه سیاسى #شیعه،مقوله #حاکمیت ازطریق اصل امامت تبیین میشود ونظریه امامت نیزمبتنى بر انتصاب معصوم است. ازاین منظر،امام،برتر از هرکس و داراى شناخت معتبر وحجت است ومردم در قبال او وظیفه تبعیت دارند. #رشته_توییت