• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/10/23 ساعت 22:34

    در حقیقت مدل حکومتى جمهورى اسلامى تنها راه عملى و ممکن تحقق #حاکمیت دینى در عصر #دموکراسى است. دموکراسى به نظریه و مدل حکومتى رایج و حاکم در زمان ما تبدیل شده است و میتوان گفت هیچ نظام حکومتى نمیتواند از تأثیر اجبارى آن برکنار باشد. #رشته_توییت