• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/22 ساعت 07:40

    فکر کردم که من چه یادی دارم، چرا یادم به وسعت همه‌ی تاریخ است؟ و چرا آدم‌ها در یادِ من زندگی می‌کنند و من در یادِ هیچ‌کس نیستم؟ / سال بلوا - عباس معروفی