• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/22 ساعت 13:17

    امید چیزی بیش از ارزیابی فرصت و تهدیدهای محیط است. #امید انگیزه و آمادگی برای مدیریت راهبردی صحیح،حتی در شرایط بروز تهدیدهای جدی است. واقع بینی در ارزیابی تهدیدها نه فقط نافی امید نیست بلکه زیربنای ایجاد یک «امید راهبردی» قابل اتکا و پایدار است