• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/22 ساعت 13:14

    گیرد، جهاد فی سبیل الله است. شما جوانان انجمن‌های اسلامی میتوانید پیش‌گامان و راهبران این جهاد باشید. توفیق روزافزون شما را از خداوند خواهانم