• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/22 ساعت 20:55

    پیروز حناچی: لزومی ندارد مباحثی که در حال بررسی کارشناسی هستند را در رسانه‌ها طرح کنیم. زمانی موضوع عملیاتی میشود که شهردار لایحه را به شورا ارسال کرده و شورا نیز بپذیرد و عوارض برای تردد از #تونل‌ها تعیین شود. - برادر؛ مباحث کارشناسی‌تون تا سه رقم اعشار توی رسانه‌ها منتشر شده!