• مازیار خسروی   k_maziar@

    1397/10/22 ساعت 07:54

    #اسماعیل_بخشی بخشی اکنون می‌گوید گرچه با کمیته حقیقت‌یاب «رسمی» مجلس دیدار نکرده اما در بهارستان حاضر شده و با گروهی از نمایندگان گفتگو کرده. او همچنان بر ادعای #شکنجه پافشاری می‌کند فراکسیون امید می‌گوید او شکنجه نشده راه حل همان است که بود: معاینه پزشک بی‌طرف و دادگاه علنی