• محمد آقازاده   aghazadeh811@

    1397/10/22 ساعت 19:14

    #حناچی اگر بلد نیست تهران را بدون دست بردن در جیب مردم اداره کند بهتر است استعفا دهد . خوب است آماری از میزان مخارج تنها دفتر ایشان اعلام شود تا معلوم شود شهر چرا اینهمه گران اداره می‌شود