• برای نخستین بار در تاریخ لحظه تولد سیاهچاله به ثبت رسید https://dgto.ir/۱۶ki