• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/10/21 ساعت 13:01

    . از پنجره به پیاده‌رویِ مملو از جمعیّت نگاه کرد. گفت: می‌بینی، لباس‌هایی هستند که راه می‌روند، دروغ می‌گویند، عاشق می‌شوند، می‌میرند … کمتر لباسی آن بیرون است که درونش «انسان» وجود… https://www.instagram.com/p/BsfUWq_h۶۲O/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱hinqw۸e۲y۶۰ …