• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/21 ساعت 11:15

    احمدتوکلی:دولت بجای خریدار #آلومینیوم_المهدی و #هرمزال اقساط «#ساچه»ایتالیا راداد تا آبرویش نرود/اگرادعای سازمان خصوصی سازی که می‌گوید باتس هادرصورت مالی شرکت درزمان قیمت گذاری نیامده بوده صحت داشته باشدنشان دهنده ضعف سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده است https://tn.ai/۱۹۱۹۷۶۳