• تعطیلی دولت ایالات متحده تعمیر تلسکوپ فضایی هابل را به تعویق انداخت https://dgto.ir/۱۶k۷