• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/21 ساعت 13:28

    ۱_ عدم استقرار دولت قدرتمند و یکپارچه برای مبارزه با داعش در یمن ۲_ گسترش و جذب افراد بدلیل نفوذ و گذشته تفکر تکفیری ۳_داشتن قدرت مانور گسترده بدلیل وضعیت جغرافیایی خاص ۴_ نداشتن دشمن قدرتمندی در حال حاضر ۵_ همجواری با راس فتنه و امکان پشتیبانی همه جانبه ۷_ دسترسی به آبهای آزاد