• مازیار ناظمی   maziaran@

    1397/10/21 ساعت 07:35

    به بهانه مجریان جوان و جویای نام !

    #تجربه عامل مهم حفظ اعتبار رسانه و برنامه است

    در اجرا برای تعادل ترکیبی از جوانان و با تجربه‌ها با هم اجرا می‌کنند

    #مجری جوان برای جذب مخاطب گاهی زباد این طرف و انطرف می‌پرد و همین باعث شگفتی بیننده و نتیجه آن بی اعتباری برنامه است