• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/21 ساعت 10:38

    رئیس #خصوصی‌سازی:سازمان خصوصی سازی مرجع تصویب قیمت پایه نیست وبراساس قانون اصل۴۴،هیئات واگذاری متشکل ازوزیراقتصاد،وزیردادگستری،رئیس اتاق بازرگانی ورئیس اتاق تعاون است که این۴نفردارای حق رأی هستند/من قیمت۵۰۰۰میلیاردتومان ماشین سازی تبریزرابرای اولین بارازیکی ازنمایندگان مجلس شنیدم