• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/21 ساعت 15:50

    تونل رو با مالیات مردم می‌سازن، بعد از همون مردم، عوارض استفاده هم می‌گیرن. فرو بردن هر دو دست در جیب مردم!